استاد محمد عباسی

استاد محمد عباسی دبیر برتر شیمی دانش آموخته رشته پزشکی و شیمی محض مبدع سبک جدید آموزشی مفهوم محور پژوهشگر و مستند ساز علمی و آموزشی سابقه تدریس کنکور و…

ادامه مطلب استاد محمد عباسی
استاد مبین طاهری دبیر برگزیده شیمی
مبین طاهری دبیر شیمی کنکور

استاد مبین طاهری دبیر برگزیده شیمی

استاد مبين طاهرى مدرس برتر درس شیمی پایه های تحصیلی دهم ، یازدهم و دوازدهم تکنیکی ، ترکیبی و تستی بنیانگذار روش های نوین در سطح آموزش شیمی آموزش شیمی…

ادامه مطلب استاد مبین طاهری دبیر برگزیده شیمی