استاد محمد عباسی

استاد محمد عباسی دبیر برتر شیمی دانش آموخته رشته پزشکی و شیمی محض مبدع سبک جدید آموزشی مفهوم محور پژوهشگر و مستند ساز علمی و آموزشی سابقه تدریس کنکور و…

ادامه مطلب استاد محمد عباسی