انتخاب رشته کنکور۹۹ کرج
انتخاب رشته کرج

انتخاب رشته کنکور۹۹ کرج

انتخاب رشته نهم به دهم

انتخاب رشته کنکور۹۹

توسط استاد شاهین حسینی

شاهین حسینی
مشاور تحصیلی کرج

مشاور تحصیلی مدارس سمپاد

دانش آموخته دانشگاه تهران

مشاور برتر کنکور کرج
شاهین حسینی

با بیش از صدها رتبه تک رقمی و دو رقمی در کنکور

انتخاب رشته کنکور ۹۹ به صورت سه مرحله ای در شهر کرج

توسط استاد شاهین حسینی

۸۰۳۷  ۱۹۰  ۰۹۱۲

دیدگاهتان را بنویسید